Dotacje unijne

Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – celem głównym programu jest „przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Jego realizacja przebiega przez stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki, zwiększenie dostępu do Internetu, rozwój miast wojewódzkich, poprawę powiązań komunikacyjnych oraz zwiększenie roli turystyki.
Program pomoc techniczna – program przewiduje wsparcie finansowe tworzące pomoc techniczną na wdrażanie poszczególnych programów w zakresie zarządzania, wdrażania, przygotowania, monitorowania oraz promocji i rozpowszechniania informacji. Celem nadrzędnym programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO.
Program współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – jego celem jest polityka spójności Unii Europejskiej i współpraca terytorialna. O dużym znaczeniu tego typu współpracy świadczy zwiększenie wysokości środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spora część środków zostanie przeznaczona na współpracę przygraniczną z państwami nie należącymi do Unii. Zasady wdrażania programu polegają na:
– utworzeniu wspólnych instytucji zarządzających, certyfikujących i audytowych
– obowiązkowym udziale w projekcie co najmniej dwóch partnerów z różnych krajów
– stosowaniu „zasady partnera wiodącego” w realizacji projektów,
– utworzeniu wspólnego budżetu i jednego konta bankowego dla programu,
– utworzeniu międzynarodowych Wspólnych Sekretariatów Technicznych wspierających Instytucje Zarządzające we wdrażaniu programów.
Ponadto poza wyżej wymienionymi programami każde województwo własne regionalne programy rozwoju , w ramach którego o dotacje unijne mogą ubiegać się podmioty z danego województwa.

Srebrne monety

Zakup srebrnych monet to ciekawe hobby, ale również bardzo korzystna i bezpieczna forma inwestowania. NBP od roku 1995 emituje specjalne monety kolekcjonerskie. Ich wartość emisyjna jest wyższa niż wartość nominalna widniejąca na awersie monety. Wartość zużytego kruszcu jest zwykle niższa i określa dolną granicę, poniżej której nigdy nie spadnie wartość monety. Obserwując jednak aktualne notowania cen kruszców, można stwierdzić, że inwestycja ta jest dość bezpieczna. W ciągu ostatnich pięciu lat cena srebra wzrosła ponad dwukrotnie, a analitycy przekonują, że nadal będzie ona rosła.
Srebrne monety emitowane przez NBP mają nominały 10zł oraz 20zł i zawsze mają taką samą wagę, różnić się mogą jedynie kształtem. Na cenę rynkową wpływa wartość kruszcu, wielkość nakładu, popularność wśród kolekcjonerów oraz estetyka wykonania. Najdroższe monety to te, których wyemitowana została mała ilość. Ich wartość kilkakrotnie przekraczać może wartość samego kruszcu.
Dla początkujących inwestorów zakup monet kolekcjonerskich jest doskonałym sposobem na dywersyfikacje portfela, jednak kwota w nie ulokowana nie powinna przekroczyć 50% kapitału. Najbardziej opłacalny jest zakup monet w cenach emisyjnych. Zakupione monety odbiera się w wybranych oddziałach NBP, które prowadzą również sprzedaż monet bez konieczności uczestniczenia w aukcji. Zakup „z drugiej ręki” szczególnie monet o niskim nakładzie nie jest już tak opłacalny. Dobry inwestor powinien na bieżąco śledzić doniesienia z NBP o nowych monetach, ponieważ już kilka dni po emisji mogą być one niedostępne.

Rozliczanie dotacji unijnej

Kwestia rozliczenia otrzymanej dotacji unijnej zawsze zostaje ujęta w umowie o dofinansowanie, a nie wywiązanie się z niej prowadzi do przykrych konsekwencji. Ponadto umowa zawiera bardzo wiele odniesień do innych dokumentów, z którymi należy się zapoznać przystępując do realizacji inwestycji. Jest to warunek, aby nieświadomie nie narazić się na niedotrzymanie warunków umowy, co mogłoby skutkować koniecznością zwrotu dotacji.

Bardzo istotne są zatem warunki dotrzymania umowy, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu oraz forma płatności za poniesione wydatki. Gotówkowa forma rozliczeń jest możliwa jedynie do ściśle określonej wysokości – 20 tyś. zł.
Wymagane jest także posiadanie dokumentów za zakupione środki trwałe lub usługi. Okazuje się, że często posiadanie faktury VAT, to stanowczo za mało. Dotyczy to w szczególności używanych środków trwałych, kiedy to, konieczna jest wycena niezależnego rzeczoznawcy. Dokumenty muszą być dokładnie opisane, aby wykluczyć dwukrotne wykorzystanie tego samego dokumentu.

Ważnym momentem w prowadzonej inwestycji jest jej rozpoczęcie i nie może ona być prowadzona zbyt wcześnie, jak również nie może być to modernizacja już istniejącej inwestycji. Równie ważne jest dotrzymanie wszystkich innych terminów, a liczone są one zawsze od dnia następnego od dnia otrzymania korespondencji drogą pocztową.
Prowadzona inwestycja będzie kontrolowana od strony dokumentów, należy więc dopilnować zachowania ich należytego porządku. Zadbać trzeba również o to, aby można było uwidocznić wszystkie następujące po sobie zdarzenia dotyczące projektu. Księgowanie powinno być prowadzone w arkuszu kalkulacyjnym tylko dla tej inwestycji, wtedy łatwiejsze będzie sortowanie zgromadzonych zapisów księgowych. Otrzymanie dotacji uwarunkowane jest zachowaniem pełnej przejrzystości np. w kwestii zakupów lub dostaw.

Instytucje zajmujące się przyznawaniem dotacji publikują poradniki jak poprawnie rozliczyć dotację, jak również organizują szkolenia w zakresie rozliczeń dofinansowania.